ح ت ا معنى

.

2023-03-21
    چشم حس همچون كف دست است و بس